Rapatackonceptet

Rapatac är ett koncept som ska ge barn och ungdomar goda förutsättningar till en trygg och meningsfull uppväxt genom att erbjuda hjälp med skolarbete, möjlighet till stimulerande fritidssysselsättningar samt att utveckla förmågan att ta ansvar för sina handlingar. Tanken är att ge dessa barn och ungdomar en god grund i livet och att de ska se ljust på framtiden. Stor vikt läggs vid att barnen och ungdomarna skall omges av vuxna som utgör goda förebilder och betonar varje individs betydelse i en aktiv gemenskap för att stärka tron på deras individuella förmåga. Rapatac har ett nära samarbete med skolan. Tillsammans med rektorer, lärare och övrig personal vid närliggande skolor kan vi ge varje elev ett bra kunskapsstöd. En utbildning värderas högt och det eftersträvas att eleverna uppnår kunskapsmålen i kursplanerna.

Varje individ utför sina studier på bästa sätt utifrån sina egna förutsättningar. Rapatac kan genom sina tydliga krav på gott uppförande och ansvarstagande för studierna komplettera skolan och fungera som en länk mellan skola och fritisaktiviteter. Alla barn och ungdomar erbjuds hjälp med läxläsning av utbildade pedagoger, så att läxan är gjord innan eleven får tillgång till de andra aktiviteterna.

Rapatac vill berika barns och ungdomars uppväxt genom en meningsfull aktiv fritid, fysisk träning och att individuellt utvecklas i gemenskap med andra. Ledare till alla aktiviteter kommer att rekryteras utifrån kompetens och personlig lämplighet.

Rapatac lägger stor vikt vid förmågan att ta ansvar för sina handlingar, vilket är en betydelsefull del i utvecklingen för barn och ungdomar. Alla våra deltagare tar ansvar för hur de uppför sig och ett kontrakt som alla deltagare måste skriva under har upprättats. Endast de som skriver under kontraktet och följer avtalet har tillgång till våra aktiviteter och lokaler. Missbrukas vårt förtroende blir konsekvenserna givetvis negativa och i värsta fall leder det till avstängning.

Rapatac arbetar, utifrån FN: s barnkonvention, med en humanistisk värdegrund. Alla barn och ungdomar ska oavsett etnisk och social tillhörighet ha rätt till att individuellt utvecklas i vårt samhälle.

I Gävle kommun bor cirka 92 000 invånare. I Sätra bor ungefär 10 000, varav en betydande del har invandrarbakgrund. Invandrare är en tillgång för det svenska samhället och integration är viktigt. Integration handlar mycket om att bjuda in människor i gemenskap, mötas och respektera varandra. Det är därför viktigt att barn i tidig ålder får möjlighet att mötas och dela sina erfarenheter för att förstå människors olikheter.

Inom en snar framtid kommer ett allaktivitetshus, med arbetsnamnet Rapatachuset, att byggas i Sätra centrum i Gävle, vilket kommer att utgöra forum för verksamheten. Platsen för byggnaden har valts med utgångspunkt från att den ska vara tillgänglig för alla barn och ungdomar i området. Den kommer att ligga på bekvämt avstånd till kollektivtrafiken. Gångvägar finns som förbinder byggnaden, skolan och bostadshusen i området.

Rapatachuset kommer att ägas och förvaltas av Rapatacstiftelsen. Rapatacs ledningsgrupp tilldelas det yttersta ansvaret för aktiviteterna och har full tillgång till lokalerna. En förening och andra samarbetspartners kommer att bedriva aktiviteterna i huset i samverkan med ledningsgruppen.

Rapatachuset blir en naturlig mötesplats för människor i en positiv anda där alla oavsett bakgrund har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter samtidigt som Sätra blir ett mer attraktivt och aktivt område och en trygg plats för barn och ungdomar att växa upp i.

 

Rapatacs sju ledord

  • Respekt: grunden för alla goda relationer.
  • Gemenskap: vänskap och samhörighet stärker människan.
  • Tillit: att kunna lita på andra stärker individen.
  • Ansvarstagande: ansvar krävs för att uppnå sina mål.
  • Attraktion: att vara en del av Rapatac ska vara attraktivt, barn och ungdomar ska se det som ett privilegium att få deltaga.
  • Relation: en personlig relation till aktiviteterna medför delaktighet.
  • Engagemang: attraktion och relation skapar det engagemang som människor behöver för att kunna ta hand om sina intressen.
Stöd bygget av Rapatac

Rapatacs mål är att alla barn ska klara skolan och få möjlighet till en bra och trygg fritid

Det är vårt gemensamma ansvar att se till att alla barn får den möjligheten. Nu har du chansen att se till att det blir verklighet.

Köp en tegelsten! -Var med och stöd bygget av Rapatachuset